BUS melding (Besluit Uniforme Sanering)

Als er een sanering uitgevoerd moet worden, dient er over het algemeen een saneringsplan te worden opgesteld. Hierin staat beschreven op welke manier er gesaneerd gaat worden.

Wanneer moet u een BUS melding doen?

Een BUS melding kan worden ingediend bij meer dan 25 m³ verontreinigde grond of meer dan 100 m3 verontreinigd grondwater. Als u een bodemsanering met behulp van een BUS melding wilt laten uitvoeren moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Het moet gaan om een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’;
  • De verontreiniging moet zijn veroorzaakt voor 1987;;
  • De BUS melding moet vallen binnen 1 van deze categorieën:
  • Immobiel: bijvoorbeeld bij een verontreiniging met zware metalen of PAK;
  • Mobiel: bijvoorbeeld bij een verontreiniging met minerale olie;
  • Tijdelijk uitplaatsen: bijvoorbeeld bij het aanleggen van kabels en leidingen.
 

Geldigheidsduur van een BUS melding

De geldigheidsduur van een BUS melding is een jaar. Het is niet mogelijk om een BUS melding zondermeer te verlengen. Als de geldigheidsduur is verlopen zal er een nieuwe BUS melding moeten worden aangevraagd. Het jaar start vanaf de datum dat de BUS melding is aangevraagd. Binnen een jaar van die datum zal er dus moeten worden gestart met de sanering.

BUS melding bij VanderHelm

Een BUS melding wordt opgesteld op basis van eerder uitgevoerd bodemonderzoek. Bij VanderHelm hebben we kennis van bodemonderzoek, ruime ervaring met het indienen BUS meldingen en goede contacten met het bevoegd gezag. Een BUS melding kan binnen een week worden opgesteld en na ondertekening van de saneerder en eigenaar worden ingediend. De beoordeling duurt vervolgens 5 weken (een vastgestelde beoordelingstermijn) en direct daarna kan de start van de sanering worden gemeld bij het bevoegd gezag. Dit moet wettelijk verplicht minimaal 5 werkdagen van tevoren worden gedaan.

Alles bij elkaar duurt dit proces bijna 7 weken. VanderHelm kan vervolgens direct de milieukundige begeleiding regelen net als het uitvoeren van de sanering zelf, met de juiste certificaten. Door onze kennis en de korte lijntjes zorgen we dat de doorlooptijd voor u zo kort mogelijk wordt gehouden.

Neem contact op