Door onwetendheid in het verleden en bijvoorbeeld onnauwkeurig slopen is op veel plaatsen asbest in en op de bodem terechtgekomen. Een verkennend of nader onderzoek naar asbest geeft uitsluitsel over de aanwezigheid van asbest in de bodem (conform NEN 5707) of in bouwstoffen (conform NEN 5897).

Een asbest(bodem)onderzoek wordt voorafgegaan door een maaiveldinspectie. Tijdens deze inspectie wordt in smalle stroken het maaiveld van de onderzoekslocatie geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbesthoudende en –verdachte materialen. De aangetroffen asbesthoudende en –verdachte materialen worden bemonsterd en in het laboratorium onderzocht op asbestsoort, percentage en hechtgebondenheid.

De bodem of bouwstof (bijvoorbeeld een puinhoudende funderingslaag) wordt in de regel onderzocht middels het machinaal graven van proefsleuven. Het uitkomende materiaal wordt laagsgewijs beoordeeld, gezeefd en bemonsterd. De fijne fractie wordt in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van asbestvezels. Aansluitend worden de resultaten van de grove en fijne materialen opgeteld en getoetst aan de toegestane norm.

Door onze jarenlange ervaring en de beschikking over voldoende kennis en materiaal (o.a. een eigen DECO-unit) is VanderHelm in staat op een zo efficiënt en veilig mogelijke manier uw asbest(bodem)onderzoek uit te voeren.

Asbest is toegepast in verschillende vormen:

  • Asbestcement (golfplaat, rookafvoeren, rioolbuizen);
  • Spuitasbest (als isolatie en voort het ‘brandwerend maken’ van constructies);
  • Asbestkoord (afdichting kachel- en haarddeurtjes);
  • Vloerbedekking (met name vinyl).