Wij voeren bodemsaneringen uit onder het certificaat van de BRL SIKB 7000 Uitvoering van (Water-)Bodemsaneringen en de huidige versie van protocol 7001 (Uitvoering landbodemsaneringen met conventionele methoden) of protocol 7004 (Tijdelijk uitplaatsen van grond).

Een bodemverontreiniging wordt gesaneerd op basis van een vooraf opgesteld en door het bevoegd gezag goedgekeurd saneringsplan, plan van aanpak of BUS-melding.

VanderHelm heeft de kennis, kunde en certificaten in huis om ook het saneringsplan, plan van aanpak of BUS-melding voor u op te stellen.

De saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd met eigen machines voorzien van vereiste overdrukfilterinstallatie. Alle medewerkers van VanderHelm zijn in het bezit van tenminste VCA, bodemsaneringskeuring type B en een uitgebreide kennis van werken in en met verontreinigde grond.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van een Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon (KVP-er) en worden “risico-gestuurd” uitgevoerd, overeenkomstig de CROW Publicatie 132: ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’.

De uitvoering van een bodemsanering door VanderHelm kan veelal goed gecombineerd worden met het bouw- en/of woonrijp maken van uw locatie. Door het combineren van deze werkzaamheden kunnen mogelijke vertragingen en onverwachte financiële tegenslagen worden voorkomen.

Door de jarenlange ervaring en kennis in het aannemen en uitvoeren van civiel- en milieutechnische projecten, de korte communicatielijnen (veelal 1 contactpersoon voor uw totale project) en persoonlijke betrokkenheid, zijn wij in staat uw project als bodembrede dienstverlener tot een succes te maken.