Bij ruimtelijke ingrepen moet men rekening houden met soorten die in de Wet Natuurbescherming worden beschermd.

Door in een vroeg stadium van de planvorming hiermee rekening te houden, kan vertraging van de uitvoering worden voorkomen. Een ecologische quickscan maakt duidelijk welke vervolgstappen nodig zijn. Als zwaarder beschermde soorten niet uitgesloten kunnen worden dan kan een vervolgonderzoek noodzakelijk zijn.

Wij geven advies op basis van het uitgevoerde ecologisch onderzoek. Als er sprake is van een negatief effect dan voeren we in overleg met de opdrachtgever vervolgacties uit, waardoor het negatieve effect voorkomen wordt en de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Vervolgacties kunnen zijn het nemen van mitigerende (verzachtende) maatregelen waarbij het voorkomen van negatieve effecten voorop staat. We stellen dan een mitigatieplan op.

In het geval er een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming moet worden aangevraagd kunnen wij deze verzorgen met een bijbehorend activiteitenplan. In een ontheffing staan allerlei randvoorwaarden waaronder gewerkt moet worden, zoals het opstellen van een ecologisch werkprotocol en uitvoeren van werkzaamheden onder ecologische begeleiding.

Daarnaast hebben wij ruime ervaring met het geven van beheeradviezen en met advisering, die gericht is op het versterken van de natuurwaarden bij herinrichting, aanleg en ontwikkeling van een gebied. Ook bij het verwijderen van beplantingen en bosopstanden en het traject voorbereiden om een kapvergunning aan te vragen, of de melding te verzorgen, in het kader van de Wet Natuurbescherming.

VanderHelm heeft de kennis in huis om u van advies te voorzien in bovengenoemde situaties en om hierin met de opdrachtgever mee te denken en toch op een functionele manier te kunnen werken in en met beschermde natuur.