Het is efficiënt om eerst een ecologische quickscan uit te voeren zodat snel duidelijk is of er risico’s verbonden zijn aan het voorgenomen project. We maken dan voor het projectgebied een inschatting van de aanwezige beschermde flora en fauna; hun leefgebied en de negatieve effecten die plaats zullen vinden door de voorgenomen ingreep. Indien uit deze uitgevoerde ecologische quickscan blijkt dat er beschermde soorten aanwezig kunnen zijn, is aanvullend onderzoek nodig.

Ook kan het van belang zijn om de aantallen en de verspreiding te weten van (bepaalde) plant- en diergroepen om een goed beheer kunnen te voeren. VanderHelm beschikt over voldoende ervaring om van bepaalde dier- of plantengroepen een inventarisatie uit te voeren. Door de inventarisatie van deze dier- of plantengroepen op dezelfde wijze en locatie een aantal jaar achter elkaar uit te voeren, is met de resultaten vast te stellen wat de autonome ontwikkelingen zijn.

De verzamelde gegevens kunnen eveneens worden gebruikt om de effecten van ingrepen vast te stellen en ook bij (beheer)evaluaties is het nodig om de natuurresultaten te koppelen aan de uitgevoerde (beheer)maatregelen. Door de inventarisatie van deze dier- of plantengroepen op dezelfde wijze en locatie een aantal jaar achter elkaar uit te voeren, is met de resultaten vast te stellen wat de autonome ontwikkelingen zijn.

De kennis van VanderHelm strekt zich uit tot alle plant- en diergroepen die van belang zijn voor de Wet natuurbescherming.