Tijdens de uitvoering van de sanering bestaan de werkzaamheden van de milieukundig begeleider onder andere uit:

  • Verrichten van meldingen naar bevoegd (start sanering, eventuele afwijkingen e.d.);
  • Aangeven van ontgravingsgrenzen op basis van de ontgravingstekening en zintuiglijke waarnemingen;
  • Constateren van afwijkingen ten opzichte van het saneringsplan / BUS-melding of gemaakte afspraken en terugkoppeling naar projectleider / directie;
  • Aftekenen transportbonnen en begeleidingsbrieven;
  • Bemonsteren depots, putbodem en putwanden van de ontgravingen;
  • Vastleggen saneringswerkzaamheden middels logboek en foto’s.

Als de sanering is uitgevoerd, maakt de milieukundige begeleider een evaluatieverslag welke bij het bevoegd gezag wordt ingediend om de sanering af te ronden.

VanderHelm beschikt over diverse werknemers die conform protocol 6001 gecertificeerd zijn en die ervoor zorgen dat de sanering op een juiste wijze plaatsvindt.

Bij de uitvoering van een bodemsanering is het verplicht dat er milieukundige begeleiding plaatsvindt door een onafhankelijke onderneming die SIKB BRL 6000 gecertificeerd is.

Voorafgaand aan een sanering moet er een saneringsplan, plan van aanpak of BUS-melding worden opgesteld en goedgekeurd door het bevoegd gezag. VanderHelm heeft de kennis en kunde om dit voor u te verzorgen.