Een milieukundig waterbodemonderzoek kan van toegevoegde waarde zijn als u te maken heeft met onderstaande punten:

 • Verwerkings- en bestemmingsmogelijkheden baggerspecie;
 • Werkwijze uitvoering baggerwerk;
 • Aanbestedingswijze;
 • Bodemvreemd materiaal (puin, asbest, munitie etc.);
 • Vergunningen en meldingen;
 • Baggerplannen;
 • Baggerdepots (weilanddepot, tijdelijk depot en doorgangsdepots);
 • Waterwet;
 • Natuurbeschermingswetgeving (o.a. Wet natuurbescherming);
 • Herinrichting watergangen en gebieden;
 • Natuurvriendelijke oevers;
 • Kunstwerken zoals duikers.

Diverse projecten zijn uitgevoerd met een multidisciplinair karakter waarbij diverse andere vakgebieden binnen VanderHelm, zoals: bodem, ecologie, landmeten en civiele techniek betrokken zijn.

Binnen VanderHelm is, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering, veel kennis en ervaring aanwezig op het gebied van waterbodem.

Dit betreft waterbodemprojecten in zowel stedelijk als in landelijk gebied.

Waterbodemonderzoek houdt in:

 • Locatie-inspecties;
 • Kwaliteit bepalen van de baggerspecie (conform protocol 2003);
 • Kwantiteit handmatig of middels GPS bepalen;
 • Asbestverdacht materiaal en asbest in waterbodem onderzoeken.