Bij plannen voor ruimtelijke ingrepen moet er rekening worden gehouden met de soorten die in de Wet natuurbescherming worden beschermd. Door hier in een vroeg stadium rekening mee te houden, kan eventuele vertraging in de uitvoering worden voorkomen.

De uitvoering van een ecologisch onderzoek begint met een ecologische quickscan, deze scan maakt duidelijk welke vervolgstappen er genomen moeten worden. Mocht er bij de quickscan zwaardere beschermde soorten worden verwacht, dan is een natuurtoets (soortgericht onderzoek) noodzakelijk. Door ecologisch advies te geven schetsen wij een duidelijk beeld van de vervolgstappen.

Ecologisch advies

Na het onderzoek geven wij ecologisch advies. Bij een negatief effect zal er met de opdrachtgever worden overlegd welke vervolgacties nodig zijn om het negatieve effect te voorkomen waardoor er verder kan worden gegaan met de geplande werkzaamheden. Het nemen van mitigerende maatregelen is een voorbeeld van een vervolgactie. Voor deze mitigerende maatregelen wordt er een migitatieplan opgesteld. Wanneer negatief effect niet voorkomen kan worden, is een ontheffingsaanvraag noodzakelijk.

Ontheffing

Wij kunnen een aanvraag van ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming, met bijbehorend activiteitenplan, verzorgen. Een ontheffing stelt vervolgens randvoorwaarden, deze zijn onder andere:

– Opstellen van een ecologisch werkprotocol

– Uitvoeren van werkzaamheden onder ecologische begeleiding

Soms is het ook mogelijk werkzaamheden uit te voeren onder een goedgekeurde gedragscode.

VanderHelm

VanderHelm is de expert op het gebied van alles wat op en in de bodem moet gebeuren. Activiteiten die worden uitgevoerd zijn ecologisch onderzoek, ecologisch advies en realisatie met specialismen op het gebied van milieu, civiel & infra en ecologie.

Bij Van der Helm kunt u o.a. ook terecht voor:

Riolering aanleggen

Milieukundig bodemonderzoek

Milieukundige begeleiding

Partijkeuring grond

Door de kennis die Van der Helm door de jaren heen heeft vergaard kunnen wij u voorzien van uitgebreid ecologisch advies en kunnen wij meedenken met de opdrachtgever om op een functionele manier te werken in en met de beschermde natuur.

Wilt u meer weten over ecologisch advies? Neem dan contact met ons op.