Raamovereenkomst voor het uitvoeren van nazorgwerkzaamheden bodemsanering te Amsterdam

VanderHelm heeft zich recentelijk ingeschreven op de openbare aanbesteding ‘Uitvoeren van nazorgwerkzaamheden bodemsanering’ van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam. Op basis van de laagste prijs is VanderHelm geselecteerd om deze werkzaamheden voor de aankomende jaren uit te voeren. De aanbesteding betreft het uitvoeren van nazorgwerkzaamheden (uitvoeren van bemonsteringen van het grondwater en waterbodems) ter plaatse van diverse grote en kleine locaties, waaronder enkele voormalige gasfabrieken. Bij locatiebezoek dienen tevens controles op gebruiksbeperkingen, leeflagen, werking zuiveringen en dergelijke worden uitgevoerd. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Inplannen, afstemmen met de opdrachtgever en tijdig uitvoeren van de diverse nazorgmetingen en controles;
  • Bemonstering van peilbuizen ten behoeve van de monitoring van verontreinigingen (inclusief het inmeten grondwaterstanden, pH, EC bij metingen);
  • Eventueel peilbuizen, (her)plaatsen of herstellen;
  • Melden van calamiteiten;
  • Rapporteren van uitgevoerde werkzaamheden, afwijkingen, constateringen en resultaten aan opdrachtgever.