Start Vleermuisseizoen

Start Vleermuisseizoen

Vleermuisseizoen 2017
Het vleermuisseizoen 2017 start op 15 mei en de voorbereidingen bij VanderHelm Bedrijven zijn in volle gang. Om de aanvragen te kunnen invullen en de gewenste kwaliteit te kunnen blijven leveren, wordt er ook samengewerkt met partners. Alle projecten worden opgenomen in ons GIS-systeem, zodat straks bij de start van het veldwerk de projectgebieden inzichtelijk zijn en de waarnemingen in het veld opgenomen kunnen worden en tevens direct op kantoor ingezien kunnen worden zodat het team direct op de hoogte is van de resultaten en indien nodig snel kunnen schakelen.

Vleermuisprotocol
Onze onderzoeken worden uitgevoerd conform het vleermuisprotocol van het NGB (www.netwerkgroenebureaus.nl), wat wordt gezien als hulpmiddel voor de ecologisch geschoolde ervaren vleermuiswaarnemer. Het Vleermuisprotocol 2017 beschrijft het onderzoek dat nodig is om de kans op aanwezigheid van vleermuizen vast te stellen voor ruimtelijke ordeningsprocedures.

Het toepassen van het protocol geeft grote mate van zekerheid dat het bevoegd gezag bij de aanvraag van een Verklaring Van Geen Bezwaar bij de Omgevingsvergunning of ontheffing voor de Wet natuurbescherming geen aanvullend inventarisatieonderzoek verlangt en dat een onderzoek stand houdt in een eventuele juridische procedure, in het bijzonder als de aanwezigheid van gebiedsfuncties voor vleermuizen volgens het protocol kan worden uitgesloten. Bij aantasting van hun leefgebied door bijvoorbeeld de sloop van gebouwen zijn begeleidende maatregelen nodig. De gegevens daarvoor komen uit het onderzoek volgens het protocol.