Het verborgen geheim – Heijplaat

 • Heijplaat - Het verborgen geheim
 • Heijplaat - Het verborgen geheim
 • Heijplaat - Het verborgen geheim
 • Heijplaat - Het verborgen geheim

Uitgraven bouwputten en cunetten Werken in de leeflaag onder saneringscondities Aanbrengen riolering Leveren en verwerken van grond Plaatsen waterdoorlatend zandpakket Realiseren hemelwaterafvoer met infiltratievoorziening Aanbrengen waterpasserende verharding Plaatsen erfafscheiding Aanbrengen groenvoorziening Aanleg speeltuin en hobbykas Aanbrengen openbare verlichting

lees meer

Maatvoering appartementencomplexen Alphen aan den Rijn

 • Maatvoeren_apartementencomplex Alphen aan den Rijn
 • Maatvoere

Maatvoeren van diverse elementen: Heipalen Stekken Fundering Stramienen Aftekenen van afkaphoogten Peilmaten op de wanden Controle van consoles Controle vloerhoogten

lees meer

Inmeten en onderzoeken Hollands Duin

 • Inmeten Hollandse Duin
 • Inmeten Hollandse Duin
 • Inmeten Hollandse Duin

Onderzoeksgebied van ruim 10 hectare Inmeten oppervlakten en soort begroeiing Inmeten dwarsprofielen Uitwerken werktekeningen in AutoCAD en PDF Partijkeuring

lees meer

Proefsleuven N208 Hillegom

 • 01 Proefsleuven
 • 01 Verkeersmaatregelen_proefsleuven
 • 03 Proefsleuven
 • 04 Proefsleuven

Graven van 22 proefsleuven Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen Dagelijks instellen omleiding van fietsers bij elke proefsleuf Aan het einde van de dag geen open proefsleuven Dagelijks inmeten van kabels en leidingen Vaststellen diameter, materiaal en kleur van kabels en leidingen Overzichtsfoto’s per sleuf en detailfoto’s Afwerken 22 proefsleuven met herstellen funderingen en straatwerk Verwerken in AutoCAD […]

lees meer

Onderhoud van boezem- en polderkaden Delfland Oost

 • Onderhoud van boezem- en polderkaden Delfland Oost
 • Onderhoud van boezem- en polderkaden Delfland Oost
 • Onderhoud van boezem- en polderkaden Delfland Oost

De werkzaamheden bestaan uit: Uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden; Voorbereidende werkzaamheden maaien en frezen; Dijklichamen op hoogte brengen met geschikte klei; Aanbrengen, herstellen of vervangen van beschoeiingen; Aanbrengen van een kleikist bij lekkage van een dijk; Gras inzaaien na de werkzaamheden.

lees meer

Bouw- en woonrijp maken Haagwijk Voorschoten

 • Bouw- en woonrijp maken Haagwijk Voorschoten
 • Bouw- en woonrijp maken Haagwijk Voorschoten
 • Bouw- en woonrijp maken Haagwijk Voorschoten

Verwijderen 250 bomen en 40 are bosplantsoen; Opschonen en afvoeren slib 2.600 m2 vijver Graven watergangen á 6.000 m3; Uitvoeren bodemsaneringen; Verwijderen 1.200 m2 asfalt en puinfundering; Aanbrengen 250 m1 riool; Aanbrengen 365 m1 persriool incl. 2 pompputten; Realiseren 5 beton bruggen en 2 stalen bruggen; Aanbrengen 1. 500 m2 asfaltverharding; Aanbrengen 1.050 m2 elementenverharding; […]

lees meer

Bouw- en woonrijp maken bedrijventerrein Honderdland fase 2c1

 • Bouw- en woonrijp maken bedrijventerrein Honderland
 • Bouw- en woonrijp maken bedrijventerrein Honderdland
 • Bouw- en woonrijp maken bedrijventerrein Honderdland
 • Bouw- en woonrijp maken bedrijventerrein Honderdland

Uitvoeren milieukundige bodemonderzoeken; Uitvoeren ecologisch onderzoek en uitvoeren mitigerende maatregelen; Bodemsaneringen inclusief milieukundige werkzaamheden en afvoeren verontreinigde grond; Bouw – en woonrijp maken: Baggeren te dempen sloot, inclusief afvoeren baggerspecie; Graven vervangend water; Dempen watergang; Graven watergang; Aanbrengen drainage; Aanbrengen voorbelasting Aanbrengen antistuifvoorzieningen; Monitoren zetting; Verwijderen voorbelasting; Aanbrengen bouwwegen; Aanbrengen riolering; Aanbrengen kolken; Aanbrengen asfalt […]

lees meer

Tramkade te Den Hoorn

0
 • Tramkade 1
 • Tramkade 2
 • Tramkade 3
 • Tramkade 4
 • Tramkade 5

Het gehele project bestaat uit de volgende onderdelen: Uitvoeren milieukundige bodemonderzoeken; Opstellen ontwerp en werkomschrijving; Aanvragen van diverse vergunningen; Uitvoeren bodemsanering, incl. het afvoeren van circa 4.700 ton verontreinigde grond; Bouwrijp maken (parallel aan bodemsanering); Graven cunetten; Opbreken elementenverharding; Aanbrengen drainage; Aanbrengen riolering; Woonrijp maken; Aanbrengen kolken; Aanbrengen huisaansluitingen; Aanbrengen elementenverharding; Aanbrengen hekwerk; Onderhoud op […]

lees meer

Riolering Klapwijkseweg e.o. te Pijnacker

 • Riolering Klapwijkseweg 1
 • Riolering Klapwijkseweg 2
 • Riolering Klapwijkseweg 3
 • Riolering Klapwijkseweg 5
 • Riolering Klapwijkseweg 4

Het gehele project bestaat uit de volgende onderdelen: Verwijderen 3.300 m² verhardingen en funderingen; Verwijderen 700 m¹ gemengd rioolstelsel, inclusief asbestcementleidingen; Aanbrengen 700 m¹ DWA-riool (pvc en beton) en 700 m¹ HWA-infiltratieriool; Aanbrengen 36 inspectieputten; Vervangen huisaansluitingen; Aanbrengen 280 m¹ persriool; Aanbrengen persing 20 m¹ onder duiker; Uitvoeren saneringswerkzaamheden (BRL 7000), gelijktijdig aan rioolwerkzaamheden; Aanbrengen […]

lees meer

Herontwikkeling Rijswijk Buiten

 • Herontwikkeling 1
 • Herontwikkeling 2
 • Herontwikkeling 3
 • Herontwikkeling 4
 • Herontwikkeling 5
 • Herontwikkeling 6

In opdracht van de Gemeente Rijswijk voert VanderHelm  van grondsaneringen en bodemverbeteringswerkzaamheden ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Rijswijk Buiten uitgevoerd. De Gemeente Rijswijk ontwikkelt ten zuiden van de A4 een nieuw woongebied met circa 4.000 woningen. De huidige tuinbouwbedrijven worden gefaseerd gesloopt waarna de gronden geschikt worden gemaakt voor het toekomstige gebruik. Vooruitlopend op de […]

lees meer