Ecologisch advies voor nieuwbouwproject Centrumlijn Pijnacker

 • Centrumlijn Pijnacker
 • Centrumlijn Pijnacker
 • Centrumlijn Pijnacker

Uitvoeren ecologische quickscan Uitvoeren van soortgericht onderzoek naar vogels conform kennisdocumenten (BIJ12, 2017) en telrichtlijnen van Sovon Uitvoeren van soortgericht onderzoek naar vleermuizen conform het vleermuisprotocol (NGB, 2017) Opstellen van een activiteitenplan Aanvragen van een ontheffing op de Wet natuurbescherming Ophangen van vleermuiskasten Inventarisatie van bomen

lees meer

Nieuw Koningsduin te Castricum

 • Nieuw Koningsduin Castricum grondwateronderzoek
 • Nieuw Koningsduin Castricum bodemonderzoek
 • Nieuw Koningsduin Castricum Ecologisch onderzoek

Milieukundig bodemonderzoek Milieukundige begeleiding van bodemsanering Ecologische quickscan Soortgericht ecologisch onderzoek Ecologische begeleiding werkzaamheden Opstellen VO en DO en bestek t.b.v. bouw- en woonrijp maken Landmeetkundige werkzaamheden Inventariseren kabels en leidingen Asbestinventarisatie leidingen

lees meer

Bouw- en woonrijp maken Haagwijk Voorschoten

 • Bouw- en woonrijp maken Haagwijk Voorschoten
 • Bouw- en woonrijp maken Haagwijk Voorschoten
 • Bouw- en woonrijp maken Haagwijk Voorschoten

Verwijderen 250 bomen en 40 are bosplantsoen; Opschonen en afvoeren slib 2.600 m2 vijver Graven watergangen á 6.000 m3; Uitvoeren bodemsaneringen; Verwijderen 1.200 m2 asfalt en puinfundering; Aanbrengen 250 m1 riool; Aanbrengen 365 m1 persriool incl. 2 pompputten; Realiseren 5 beton bruggen en 2 stalen bruggen; Aanbrengen 1. 500 m2 asfaltverharding; Aanbrengen 1.050 m2 elementenverharding; […]

lees meer

Bouw- en woonrijp maken bedrijventerrein Honderdland fase 2c1

 • Bouw- en woonrijp maken bedrijventerrein Honderland
 • Bouw- en woonrijp maken bedrijventerrein Honderdland
 • Bouw- en woonrijp maken bedrijventerrein Honderdland
 • Bouw- en woonrijp maken bedrijventerrein Honderdland

Uitvoeren milieukundige bodemonderzoeken; Uitvoeren ecologisch onderzoek en uitvoeren mitigerende maatregelen; Bodemsaneringen inclusief milieukundige werkzaamheden en afvoeren verontreinigde grond; Bouw – en woonrijp maken: Baggeren te dempen sloot, inclusief afvoeren baggerspecie; Graven vervangend water; Dempen watergang; Graven watergang; Aanbrengen drainage; Aanbrengen voorbelasting Aanbrengen antistuifvoorzieningen; Monitoren zetting; Verwijderen voorbelasting; Aanbrengen bouwwegen; Aanbrengen riolering; Aanbrengen kolken; Aanbrengen asfalt […]

lees meer

A9 Gaasperdammerweg

0

Beoordelen van de bekende bodemonderzoeken door de milieukundig werkvoorbereider en daaraan conclusies verbinden met betrekking tot veiligheid en werken in verontreinigde grond; Opstellen van een vlekkenkaart waarop de resultaten van alle onderzoeken zijn weergegeven; Opstellen en indienen van BUS-meldingen en saneringsplannen. Verzorgen van ecologische begeleiding bij de uitvoering van diverse (graaf)werkzaamheden; Uitvoeren van diverse bodemonderzoeken, […]

lees meer

Parallelstructuur A12

0
 • Parallelstructuur A12 1
 • Parallelstructuur A12 2
 • Parallelstructuur A12 3
 • Parallelstructuur A12 4
 • Parallelstructuur A12 5
 • Parallelstructuur A12 6

Coördineren project: Om vertragingen e.d. te voorkomen hebben we periodiek contact met de opdrachtgever en dragen we er zorg voor dat ecologische onderzoeken en maatregelen op tijd worden ingezet waarbij zo praktisch mogelijk geadviseerd wordt. Vrijgeven werkterrein: Door gebiedsinspecties worden veranderingen in het landschap vastgesteld, hierdoor kan ingespeeld worden op te verwachtte beschermde soorten. Er […]

lees meer

Herontwikkeling Rijswijk Buiten

 • Herontwikkeling 1
 • Herontwikkeling 2
 • Herontwikkeling 3
 • Herontwikkeling 4
 • Herontwikkeling 5
 • Herontwikkeling 6

In opdracht van de Gemeente Rijswijk voert VanderHelm  van grondsaneringen en bodemverbeteringswerkzaamheden ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Rijswijk Buiten uitgevoerd. De Gemeente Rijswijk ontwikkelt ten zuiden van de A4 een nieuw woongebied met circa 4.000 woningen. De huidige tuinbouwbedrijven worden gefaseerd gesloopt waarna de gronden geschikt worden gemaakt voor het toekomstige gebruik. Vooruitlopend op de […]

lees meer