VanderHelm heeft een groot aantal certificaten in huis voor de uitvoering van onze diensten.

SKIB

 • + -

  BRLSKIB 1000

  Partijkeuringen aangepast en uitgebreid

  BRL SKIB 1000 

 • + -

  BRLSKIB 2000

  Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek

  BRL SKIB 2000 

 • + -

  BRLSKIB 6000

  Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg

  BRL SKIB 6000 

 • + -

  BRLSKIB 7000

  Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

  BRL SKIB 7000

Overige certificaten

 • + -

  VCA**

  VGM Checklist Aannemers,VCA**

  VCA**

 • + -

  CO2-footprint

  CO2 Footprint VanderHelm Bedrijven B.V. Q1-2013 tot Q4-2013

  CO2-footprint

 • + -

  Fundeon Erkend Leerbedrijf

  VanderHelm Bedrijven is erkend leerbedrijf voor de opleidingen: Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent, Leerwerktraject infratechniel, Assistent bouw en infra, Vakman gww, Allround vakman gww en Machinist grondverzet

    Fundeon Erkend Leerbedrijf

Sinds 2006 is het Besluit Uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (bekend als KWALIBO) van kracht. Dit besluit is ingesteld door het Ministerie van VROM om de kwaliteit en integriteit bij bodemintermediairs, zoals adviesbureaus, laboratoria, aannemers, grondbanken, etc te waarborgen en de betrouwbaarheid van het werk te vergroten.

Sinds oktober 2006 is het besluit van toepassing op monsterneming voor partijkeuringen. Vanaf 1 juli 2007 is het van kracht op het uitvoeren van veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek, milieukundige begeleiding van saneringen en het uitvoeren van land- en waterbodemsaneringen.

Vanaf deze datum zijn opdrachtgevers verplicht erkende instanties in te huren voor het verrichten van deze werkzaamheden. Ook het bevoegd gezag, zoals gemeenten en provincies, mogen alleen gegevens accepteren van erkende bedrijven, voor bijvoorbeeld het goedkeuren van een bouwaanvraag.

VanderHelm voldoet al sinds 2000 aan de eisen voor monsterneming voor partijkeuringen, vastgelegd in beoordelingsrichtlijn 1000.

Sinds najaar 2009 is VanderHelm als eerste in Nederland gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van partijbemonsteringen van te storten korrelvormige afvalstoffen, zoals sorteerzeefzand en straalgrit (Protocol 1004).

Sinds 2006 zijn wij ook gecertificeerd voor het verrichten van veldwerk voor milieuhygienisch bodemonderzoek van zowel grond- als grondwatermonsters, als ook waterbodemmonsters volgens BRL SIKB 2000, inclusief monsterneming van asbest in bodem (Protocol 2018).

Voor milieukundige begeleiding bestaande uit milieukundige processturing en verificatie van landbodemsaneringen volgens BRL SIKB 6000 en bijbehorend Protocol 6001 is VanderHelm sinds 2006 gecertificeerd.

Begin 2007 hebben wij het certificaat voor het uitvoeren van bodemsaneringen BRL SIKB 7000 gehaald. Wij zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van landbodemsaneringen met conventionele methoden volgens Protocol 7001.

Vooral de combinatie van MKB en het uitvoeren van saneringen zorgen voor een goede kwaliteitsborging van de begeleiding, uitvoering en evaluatie van projecten. Met het in huis hebben van beide disciplines zijn de VanderHelm Bedrijven een volwaardige partner voor het sanering en bouwrijp maken van nieuwe woningbouwlocaties of bedrijventerreinen.

Vanaf januari 2000 is VanderHelm gecertificeerd volgens de Veiligheids-, gezondheids- en milieuchecklist Aannemers (VCA*). Begin 2009 is de certificering opgetrokken naar VCA**. Hiermee waarborgt VanderHelm de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en aandacht voor het milieu tijdens de werkzaamheden in het veld nog uitgebreider.

VanderHelm is aangesloten bij de branche organisaties CUMELA Nederland en de Vereniging van Milieu Adviesbureaus.

Tevens is VanderHelm lid van het ‘Netwerk Groene Bureaus (NGB) – Brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging’. De werkzaamheden die wij uitvoeren zijn dan ook gebaseerd op het door de NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010).

De medewerkers van de afdeling ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaarden en zijn daarmee te kwalificeren als deskundige.