Bodemverontreiniging

Wat is bodemverontreiniging eigenlijk? De term bodemverontreiniging wordt gebruikt als er op onnatuurlijke wijze stoffen of materialen in de bodem of het grondwater terecht zijn gekomen. Wanneer deze stoffen in een te hoge concentratie aanwezig zijn en dus schadelijk zijn voor de mens en/of het milieu wordt er gesproken over bodemverontreiniging.

Werkzaamheden bij bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging kan voorkomen in allerlei vormen. Om werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren zal de bodemverontreiniging dan ook vooraf goed in beeld moeten worden gebracht.

1. Oorzaak vaststellen

Eerst wordt er vastgesteld of en wat voor bodemverontreiniging er op een locatie aanwezig is en waardoor dat veroorzaakt zou kunnen zijn. In veel gevallen is de bodemverontreiniging veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten zoals chemische wasserijen, autosloperijen of vetfabrieken die met zware metalen en chemische stoffen werken. Ook kan het bijvoorbeeld voortkomen uit landbouwbedrijven die met besrijdingsmiddelen en meststoffen werken.

2. Plan opstellen om de bodemverontreiniging op te lossen

Nadat de mogelijke oorzaak is vastgesteld is het bedoeling dat de bodemverontreiniging in kaart wordt gebracht met een verkennend bodemonderzoek. Hiervoor wordt een boorplan opgesteld, wat in overleg met de betrokken partijen (eigenaren, bevoegd gezag etc.) kan worden uitgevoerd.

3. Uitvoeren van de taken

Als het boorplan is opgesteld en het veldwerk is voorbereidt kan het bodemonderzoek worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd om zo tijd en kosten te kunnen beperken.

Bodemverontreiniging bij VanderHelm

VanderHelm is voor u de geschikte partij om bodemverontreiniging in kaart te laten brengen. Bij een aanvraag kunt u binnen enkele dagen een offerte verwachten waarin een boorplan is verwerkt. Dit boorplan wordt opgesteld na bestudering van de historisch gegevens van de locatie.Bij VanderHelm wordt getracht binnen een week te starten met de opdracht. Wij kunnen dit mogelijk maken door onze flexibele planning en de aanwezigheid van circa 10 gecertificeerde veldwerkers.Na uitvoering van het veldwerk kunt u zonder onvoorziene omstandigheden de rapportage en de bevinden met betrekking tot bodemverontreiniging binnen 4 weken tegemoet zien. Uiteraard betrekken we u tijdens het proces zowel mogelijk en informeren we u tussentijds over de resultaten.

Neem contact op