Ecologisch onderzoek

Ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd om de aanwezige natuurwaarden in een gebied vast te stellen.

Ecologisch onderzoek is onder andere noodzakelijk bij ruimtelijke inrichting, zoals bij de bouw van wegen, woonwijken, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden.

Ecologische quickscan

Het is efficiënt om eerst een ecologische quickscan uit te voeren zodat er snel inzicht is of er risico’s verbonden zijn aan het voorgenomen project vanuit de Wet natuurbescherming. We maken van het projectgebied een inschatting van de aanwezige beschermde flora en fauna op basis van aanwezig biotoop en bepalen op basis van te verwachten negatieve effecten die plaats zullen vinden door de voorgenomen ingreep de nodige vervolgstappen. Uit deze uitgevoerde ecologische quickscan kan blijken dat er geen beschermde soorten voorkomen. Soms worden er wel beschermde soorten verwacht en is aanvullend onderzoek nodig. Wij geven dan een duidelijk beeld van de noodzakelijke vervolgstappen.

Inventarisatie

Ook kan het van belang zijn om de aantallen en de verspreiding van (bepaalde) flora en fauna vast te leggen om een goed beheer te voeren. VanderHelm beschikt over voldoende ervaring om van bepaalde flora en fauna inventarisaties uit te voeren. De verzamelde gegevens kunnen onder andere worden gebruikt om de effecten van ingrepen vast te stellen. Ook bij (beheer)evaluaties is het nodig om de natuurwaarden te koppelen aan de uitgevoerde (beheer)maatregelen.

Ecologisch onderzoek bij VanDerHelm

De kennis van VanderHelm strekt zich uit tot alle flora en fauna die van belang zijn voor de Wet natuurbescherming. Ook kunnen wij u adviseren in relatie tot de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Neem contact op